تست تحریکی متا کولین

تست تحریکی متا کولین: این تست برای مشخص کردن آسم در مراحل اولیه که بیماری هنوز به صورت کامل بروز نکرده است، کاربرد دارد.